به استحضار مي رساند شركت فلزتدارك فولاد مباركه در نظر دارد موضوع " خريد يك دستگاه تيكنر" را بر اساس اسناد مناقصه به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد.


لذا خواهشمند است پيشنهاد مالي و فني خود را تا تاريخ 1401/11/06 به صورت پاكت در بسته به آدرس: اصفهان ، خيابان آپادانا اول ، جنب بيمه پاسارگاد ، پلاك 219، كد پستي : 8165647431 شركت فلزتدارك فولاد مباركه اصفهان ارسال فرماييد.
نحوه دريافت اسناد:
   1.مراجعه به آدرس اصفهان، خ آپادانا اول، پلاك 219، كميسيون معاملات
   2.تماس با شماره 36641212 – 031 داخلي 211
برنامه زمان بندي برگزاري مناقصه:
   1.آخرين مهلت ارسال پيشنهادات: پنج شنبه 06 بهمن ماه 1401
   2.بازگشايي پاكت هاي پيشنهادي: يكشنبه 09 بهمن ماه 1401

بديهي است شركت در مناقصه به منزله قبول كليه شرايط ذكر شده در اسناد بوده و شركت فلزتدارك فولاد مباركه در قبول يا رد هر يك از پيشنهادهاي واصله مختار است.
لازم به ذكر است بازگشايي پاكات به صورت عمومي برگزار مي گردد.
و همچنين هزينه انتشار آگهي مناقصه به عهده برنده مي باشد.