اخذ تصمیمات استراتژیک و طراحی مدل کسب‌وکار را می‌توان جزو مهم‌ترین وظایف مدیریت ارشد هر سازمان دانست.

در دهه‌های اخیر علم مدیریت استراتژیک پاسخی بوده است که در پاسخ به این نیاز اساسی مدیران و سازمان‌ها شکلگرفته است و درنتیجه آن بخش قابل‌توجهی از منابع و زمان مدیریت صرف تدوین برنامه‌های مدیریت استراتژیک سازمان‌ها شده است. از طرفی در طی سالیان اخیر با توجه به ناکارآمدی ابزارها و متدهای ارائه‌شده از سوی کارشناسان و عالمان مدیریت استراتژیک به مدیران ، عملاً برنامه‌های مدیریت استراتژیک یا کنار گذاشته‌شده است و یا به‌صورت فرایندی رسمی و غیر کارکردی در سازمان‌ها در آمده است. هرچند نیاز به اخذ تصمیمات استراتژیک و دارا بودن همگرایی استراتژیک یک نیاز غیرقابل‌انکار و چشم‌پوشی برای مدیران است.

توسعه مدل‌های کسب‌وکار و طراحی مدل کسب‌وکار هرچند جایگزین کامل استراتژی نیست ولی رویکردی جامع و پویا جهت طراحی اجزا کسب‌وکار و اخذ تصمیمات استراتژیک برای مدیران ارشد است که می‌تواند ضمن بررسی محیط کسب‌وکار و ارزیابی مدل‌های طراحی‌شده ، مدیران را در اتخاذ مهم‌ترین تصمیمات اساسی سازمانشان یاری رساند. در میان مدل‌های ارائه‌شده جهت طراحی کسب‌وکار ، بوم مدل کسب‌وکار و یا مدل کانواس ارائه‌شده توسط الکساندر اسوالدر و همکارانش جزو رایج‌ترین مدل‌های جدید مورداستفاده در سازمان‌ها در سراسر دنیا است. امروزه سازمان‌های پیشرو متعددی جهت بهبود فهم خود از وضعیت کسب‌وکارشان و اخذ تصمیمات اساسی در طراحی سازمان از قبیل جداسازی بخش‌های سازمان، توسعه محصولات و مشخصات جدید برای محصولات، توسعه بخش‌های مشتریان، تغییرات اساسی در فرایندها ، منابع ، ساختار هزینه، ساختار درآمدی و ... از روش کانواس استفاده می‌نمایند.

در شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه نیز، طی انجام مصاحبه‌های اولیه، با توجه به منابع ارزنده این شرکت نظیر نیروی انسانی متخصص و باتجربه، برند پرقدرت فولاد مبارکه ، حوزه کاری تعریف‌شده وسیع برای شرکت و ... پیشنهاد اساسی مشاورین به مدیرعامل محترم مجموعه، جناب آقای دکتر قورچانی، طراحی و ارزیابی مدل کسب‌وکار شرکت با استفاده از بوم مدل کسب‌وکار بوده است. متعاقباً فرایند طراحی مدل کسب‌وکار شرکت با آموزش گروه کارشناسان و مدیران خبره شرکت شروع شد و ضمن برگزاری کارگاه‌های متعدد آموزشی و طراحی و استفاده از روش‌هایی نظیر استفاده از کاغذهای برچسبی ، نقشه ارزش‌های مشتری، کانواس ارتباطی ارزش‌های پیشنهادی به مشتریان و گروه‌بندی مشتریان و ... طی دو ماه نقشه کسب‌وکار شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه طراحی و تدوین گردید. مطابق نقشه طراحی‌شده ، بخش‌های ضروری شناسایی شد که نیازمند ایجاد و یا تقویت در شرکت می‌باشند تا اجزا طراحی‌شده عملاً بتوانند کارکرد مؤثر خود را در پیشبرد شرکت داشته باشند. لیست اقدامات به‌دست‌آمده عملاً لیست اجرایی اصلی مدیریت ارشد جهت تحقق مدل کسب‌وکار و استراتژی شرکت است.