جهت تکمیل پرسشنامه اندازه گیری میزان رضایت مشتریان، اینجا کلیک کنید. 

فرآیند رسیدگی به شکایات مشتریان

فلوچارت_رسیدگی_به_شکایات_مشتریانSM-F12.jpg